Integrovaná stratégia CLLD územia MAS HNILEC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hlavný cieľ projektu:

 

Spracovanie inovatívnej a integrovanej stratégie CLLD územia MAS HNILEC na roky 2014 – 2020

 

Špecifické ciele projektu:

 

  • ·         Využitie inovatívnych postupov a metód pri tvorbe stratégie
  • ·         Zapojenie čo najširšieho okruhu zainteresovaných aktérov pri spracovaní stratégie
  • ·         Kvalitnou stratégiou prispieť k sociálno-ekonomickému rozvoju územia a podporiť jeho konkurencieschopnosť

 

Predmetom projektu je:

  • ·         participácia a odborné vedenie pre verejno-súkromné partnerstvo pri príprave stratégie CLLD
  • ·         zber, analýza a rozbor zozbieraných údajov z územia, ktoré odrážajú potreby predmetného územia na základe metódy LEADER/CLLD.
  • ·         koordinácia príprav stratégie CLLD, zapojenie miestnej komunity do činnosti, ktoré sú spojené s vypracovaním stratégie CLLD. Implementácia   zozbieraných údajov a zakomponovanie do stratégie CLLD, štúdia daného územia.