Integrovaná stratégia CLLD územia MAS HNILEC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hlavný cieľ projektu:

 

Spracovanie inovatívnej a integrovanej stratégie CLLD územia MAS HNILEC na roky 2014 – 2020

 

Špecifické ciele projektu:

 

  • ·         Využitie inovatívnych postupov a metód pri tvorbe stratégie
  • ·         Zapojenie čo najširšieho okruhu zainteresovaných aktérov pri spracovaní stratégie
  • ·         Kvalitnou stratégiou prispieť k sociálno-ekonomickému rozvoju územia a podporiť jeho konkurencieschopnosť

 

Predmetom projektu je:

  • ·         participácia a odborné vedenie pre verejno-súkromné partnerstvo pri príprave stratégie CLLD
  • ·         zber, analýza a rozbor zozbieraných údajov z územia, ktoré odrážajú potreby predmetného územia na základe metódy LEADER/CLLD.
  • ·         koordinácia príprav stratégie CLLD, zapojenie miestnej komunity do činnosti, ktoré sú spojené s vypracovaním stratégie CLLD. Implementácia   zozbieraných údajov a zakomponovanie do stratégie CLLD, štúdia daného územia. 

 


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk