Výzvy IROP

09.12.2021

UPOZORNENIE - Aktualizované prílohy k výzvam IROP v rámci MAS platné od 3.8.2021

MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci IROP, že Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizované prílohy Implementačného modelu, ktoré sa môžu týkať aj uvedených žiadateľov a ktoré môžu byť relevantné pri príprave ŽoPr.

Ide o nasledujúce dokumenty:


príloha "Finančná analýza" ako príloha č. 7 formuláru ŽoPr vo výzve A1- tabuľka Finančnej analýzy je rozšírená tak, aby umožňovala zadávať hodnoty pri majetku, ktorý je odpisovaný 40 rokov (stavebná činnosť);

príloha "Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie" ako príloha č. 6 formuláru ŽoPr vo výzve A1, príloha č. 6 vo výzve C1, príloha č. 7 vo výzve B2, príloha č. 6 vo výzve B3- úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený.

Ak sa na Vás aktualizované prílohy vzťahujú, ste povinní použiť ich v rámci predkladaných Žiadostí o príspevok. V konkrétnej aktivite je potrebné použiť (upraviť) relevantné číslo prílohy v tele dokumentu. Aktualizované dokumenty tvoria prílohu tohto oznamu. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte.

Usmernenie pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj "MPRV SR") na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj "MIRRI SR"), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. (Zverejnené: 19.10.2020)


MAS HNILEC, o.z. zverejňuje tabuľku schválených, prijatých, neschválených a späťvzatých Žiadostí o Príspevok 



VÝZVA_MAS HNILEC-B3

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-004

Celková výška alokácie na výzvu: 325 000 EUR

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške žiadaného príspevku po každom uzavretom kole/proces schvaľovania/ nasledujúce kolo:

 • 1. hodnotiace kolo- 17.9.2020- 325 000 EUR (informácia k 25.9.2020)
 • 2. hodnotiace kolo- 17.12.2020- 190 500,90 EUR  (informácia k 25.12.2020)
 • 3. hodnotiace kolo- 17.3.2021- 122 119,90 EUR  (informácia k 25.3.2021)
 • 4. hodnotiace kolo- 17.6.2021- 62 239,50 EUR  (informácia k 25.6.2021)
 • 5. hodnotiace kolo- 17.9.2021- 62 239,50 EUR  (informácia k 25.9.2021)
 • 6. hodnotiace kolo- 17.12.2021- 157 239,50 EUR  (informácia k 21.12.2021)
 • 7. hodnotiace kolo - 17.3.2022 - 92 922,60 EUR (informácia k 11.4.2022)
 • 8. hodnotiace kolo - 17.6.2022 - 59 593,30 EUR (informácia k 20.6.2022)


Zverejnené: 11.4.2022

Informácia o aktualizácii prílohy č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr

Z dôvodu zjavnej nesprávnosti MAS aktualizovala kritérium "Prínos realizácie projektu na územie MAS" v prílohe č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr. Uvedenou zmenou nie je ovplyvnený formulár ŽoPr a jeho prílohy.


Zverejnené: 10.12.2021

MAS HNILEC, o. z. dňa 10.12.2021 vydáva aktualizáciu č. 2 výzvy na Aktivitu B3- Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb. Aktualizáciou č. 2 sa mení spôsob financovania výzvy a príloha č. 6- Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie.


Zverejnené: 27.5.2021



Zverejnené: 19.10.2020

Odo dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. 


Zverejnené: 17.06.2020



VÝZVA_MAS HNILEC- A1

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-511-003

Celková výška alokácie na výzvu: 250 249 EUR

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške žiadaného príspevku po každom uzavretom kole/proces schvaľovania/ nasledujúce kolo:

 • 1. hodnotiace kolo- 19.9.2019- 141 581,93 EUR (informácia k 25.9.2019) 
 • 2. hodnotiace kolo- 19.12.2019-  250 249 EUR (informácia k 25.12.2019)
 • 3. hodnotiace kolo- 19.3.2020- 250 249 EUR (informácia k 25.3.2020)
 • 4. hodnotiace kolo- 19.6.2020-  170 249 EUR (informácia k 25.6.2020)
 • 5. hodnotiace kolo- 19.9.2020- 170 249 EUR (informácia k 25.9.2020)
 • 6.hodnotiace kolo- 19.12.2020- 250 249 EUR (informácia k 25.12.2020)
 • 7. hodnotiace kolo- 19.3.2021- 250 249 EUR (informácia k 25.3.2021)
 • 8. hodnotiace kolo- 19.6.2021-250 249 EUR (informácia k 25.6.2021) 
 • 9. hodnotiace kolo- 19.9.2021- 250 249 EUR (informácia k 25.9.2021) 
 • 10. hodnotiace kolo- 19.12.2021- 250 249 EUR (informácia k  21.12.2021)
 • 11. hodnotiace kolo - 19.3.2022 - 250 249 EUR (informácia k 11.4.2022)
 • 12. hodnotiace kolo - 19.6.2022 - 250 249 EUR (informácia k 21.6.2022)



Zverejnené: 21.7.2022

Informácia o aktualizácii č.2 Výzvy - Zmena uzatvárania hodnotiacich kôl


Zverejnené: 11.4.2022

Informácia o aktualizácii prílohy č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr

Z dôvodu zjavnej nesprávnosti MAS aktualizovala kritérium "Prínos realizácie projektu na územie MAS" v prílohe č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr. Uvedenou zmenou nie je ovplyvnený formulár ŽoPr a jeho prílohy.


Zverejnené: 27.5.2021

Zverejnené: 19.10.2020

Odo dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. 


Zverejnené: 19.09.2019



VÝZVA_MAS HNILEC-B2

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-002

Celková výška alokácie na výzvu: 110 000 EUR

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške žiadaného príspevku po každom uzavretom kole/proces schvaľovania/ nasledujúce kolo:

 • 1. hodnotiace kolo- 9.9.2019- 110 000 EUR (informácia k 15.9.2019) 
 • 2. hodnotiace kolo- 9.12.2019- 110 000  EUR (informácia k 15.12.2019)
 • 3. hodnotiace kolo- 9.3.2020- 110 000  EUR (informácia k 15.3.2020)
 • 4. hodnotiace kolo- 9.6.2020-110 000 EUR (informácia k 15.6.2020)
 • 5. hodnotiace kolo- 9.9.2020-110 000 EUR (informácia k 15.9.2020)
 • 6.hodnotiace kolo- 9.12.2020- 90 000 EUR (informácia k 15.12.2020)
 • 7. hodnotiace kolo- 9.3.2021-90 000 EUR (informácia k 15.3.2021)
 • 8. hodnotiace kolo- 9.6.2021-90 000  EUR (informácia k 15.6.2021) 
 • 9. hodnotiace kolo- 9.9.2021- 70 000 EUR (informácia k 15.12.2021) 
 • 10. hodnotiace kolo- 9.12.2021- 70 000 EUR (informácia k 21.12.2021)
 • 11. hodnotiace kolo - 9.3.2022 - 70 000 EUR (informácia k 11.4.2022)
 • 12. hodnotiace kolo - 9.6.2022 - 70 000 EUR (informácia k 15.6.2022)




Zverejnené: 11.4.2022

Informácia o aktualizácii prílohy č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr

Z dôvodu zjavnej nesprávnosti MAS aktualizovala kritérium "Prínos realizácie projektu na územie MAS" v prílohe č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr. Uvedenou zmenou nie je ovplyvnený formulár ŽoPr a jeho prílohy.


Zverejnené: 27.5.2021


Zverejnené: 19.10.2020

Odo dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. 

Zverejnené: 09.09.2019



UZAVRETÉ VÝZVY

Výzva uzavretá ku dňu 10.12.2021

VÝZVA_MAS HNILEC- C1

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-005

OZNÁMENIE o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o Príspevok s kódom IROP-CLLD-P813-512-005 z dôvodu vyčerpania finančnej alokácie na výzvu. ŽoPr podaná na MAS vo výške 99,53 % alokovaných na výzvu bola schválená na MAS a tým bola vyčerpaná alokácia a zostatok na výzve neumožňuje podanie ďalších ŽoPr. Výzva sa plánuje uzavrieť 10.12.2021 (zverejnené 9.11.2021).

Celková výška alokácie na výzvu: 70 000 EUR

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške žiadaného príspevku po každom uzavretom kole/proces schvaľovania/ nasledujúce kolo :

 • 1. hodnotiace kolo- 17.9.2020- 70 000 EUR (informácia k 25.9.2020)
 • 2. hodnotiace kolo- 17.12.2020- 70 000 EUR (informácia k 25.12.2020)
 • 3. hodnotiace kolo- 17.3.2021- 70 000 EUR (informácia k 25.3.2021)
 • 4. hodnotiace kolo- 17.6.2021- 324,09 EUR- ( informácia  k 25.6.2021)- výzva bude uzavretá po kontrole IROP  
 • 5. hodnotiace kolo- 17.9.2021- 324,09 EUR- (informácia k 25.9.2021)- výzva bude uzavretá po kontrole IROP

Zverejnené: 27.5.2021


  Zverejnené: 19.10.2020

Odo dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SRVýzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. 


Zverejnené: 17.06.2020



 • Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-001

Na základe požiadavky MAS HNILEC, o.z., rozhodol riadiaci orgán o zrušení výzvy IROP-CLLD-P813-512-001 - aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.

Zverejnené: 18.04.2019