Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Gelnica

12.11.2018 13:20

V rámci MAS bola zriadená kancelária Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Gelnica (ďalej „CPRR GL“) so sídlom na Prešovskej ul. č. 9, 055 01 Margecanyktorá bude vykonávať činnosti v súlade so schváleným Akčným plánom najmenej rozvinutho okresu Gelnica https://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/gelnica/ .

Pracovné miesta v rámci kancelárie CPRR GL  boli na základe uznesenia výkonného výboru MAS obsadené zamestnancami MAS nasledovne:

 1. Vedúca centra  – Mgr. Simona Kaľavská, tel.:  0908 078 731,  mail: kancelaria@mashnilec.sk
 2. Projektový manažér – Ing. Ľuboslav Pribičko, tel.: 0905 203 008, mail: ekonom@mashnilec.sk

V prípade otázok týkajúcich sa projektov a implementácie akčného plánu, ich môžete kontaktovať.

Hlavnou náplňou  CPRR GL je:

 • podpora činností Výboru: príprava podkladov pre realizáciu, monitorovanie a hodnotenie plnenia Akčného plánu, stretnutí výboru, služby sekretariátu výboru,
 • metodická a koordinačná podpora vypracovania koncepčných, strategických a plánovacích materiálov pre okres,
 • zabezpečenie vypracovania stratégie pre rozvoj cestovného ruchu v spolupráci s Organizáciou cestovného ruchu (OCR) Slovenský raj, ktorá bude zahŕňať aj komplexné posúdenie možností a návrh podpory rozvoja cestovného ruchu a vodných športov na vodnej stavbe Ružín pri zachovaní jej hlavných vodohospodárskych funkcií;
 • metodická a koordinačná podpora aktivít a aktérov pri plnení Akčného plánu,
 • v spolupráci s regionálnym centrom pre RK zabezpečenie vypracovania stratégie pre integráciu MRK,
 • metodická a koordinačná podpora pri príprave projektov a návrhov modelov financovania jednotlivých aktivít akčného plánu,
 • metodická a koordinačná podpora pri zabezpečovaní procesov verejného obstarávania,
 • vypracovanie výročnej hodnotiacej správy o implementácii Akčného plánu,
 • komunikačný a mediálny servis, zabezpečenie publicity,
 • príprava analýz, podkladov a reportovanie,
 • metodická a koordinačná podpora iniciatív zakladania klastrov,
 • metodická a koordinačná podpora zakladania výrobno-odbytových združení,
 • metodická a koordinačná podpora cezhraničnej spolupráce a medziregionálnej spolupráce,
 • spolupráca s MAS HNILEC, regionálnymi rozvojovými agentúrami (RRA) a oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR).