27.06.2019 14:42

Informačný seminár_VÝZVA MAS_019/7.2./1_VÝZVA MAS_019/7.4./2

Dnes sa pod vedením manažérky MAS HNILEC, o.z. - Ing. Jany Tóthovej, konal Informačný seminár pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP príspevku:

VÝZVA MAS_019/7.2./1
7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

VÝZVA MAS_019/7.4./2
7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Ďakujeme za hojnú účasť všetkým potencionálnym žiadateľom a tešíme sa na spoluprácu!

Fotoreportáž.pdf (212457)

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC, o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0911 030 684
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk