Pozvánka na informačné stretnutie pre súkromný sektor

04.05.2017 08:04

Pozvánka na informačné stretnutie pre súkromný sektor 

Pozvánka

 

Pozývame Vás na informačné stretnutie pre súkromný sektor, ktoré sa uskutoční dňa 10.5.2017 o 16:30 hod na OcÚ v Helcmanovciach.

 

Program:

1.   Otvorenie a privítanie prítomných, prezentácia účastníkov

2.   Prezentácia prístupu LEADER a princípov tvorby stratégie CLLD 

3.   Prezentácia výzvy č. 21/PRV/2017 – návrhy a pripomienky k nutnosti prepracovania stratégie CLLD v súlade s  Dodatkom č.5 Systém riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020.

4.    Informácia o výzvach pre podnikateľov zo zdrojov EŠIF

5.    Diskusia

6.    Záver

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v. r.

                                                                              predseda MAS HNILEC