Pozvánka na mimoriadne VZ

09.03.2015 14:39

Pozvánka na zasadnutie mimoriadneho Valného zhromaždenia

 

Pozývame Vás na zasadnutie mimoriadneho Valného zhromaždenia OZ MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 12.3.2015 v zasadačke Mestského úradu v Gelnici o 10:00 hod.

 

Program:

  1. Prezentácia účastníkov Mimoriadneho valného zhromaždenia MAS HNILEC, o.z.
  2. Otvorenie a oboznámenie sa s programom zhromaždenia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Prezentácia základných dokumentov MAS HNILEC, o.z. (Stanovy MAS, Organizačná štruktúra MAS)
  4. Návrh a schválenie Volebného poriadku
  5. Zmena stanov OZ
  6. Spresnenie členskej základne MAS Hnilec – doplnenie dokumentov (výpis z uznesenia MZ Gelnica o vstupe do MAS, osvedčenia o zvolení za primátora, starostu, prihlášky nových členov)
  7. Materiály o území MAS (podklady od obcí – tabuľky, PHSR)
  8. Rozdelenie úloh
  9. Diskusia
  10. Záver

    

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC