Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

15.11.2016 12:38

Členovia MAS HNILEC,o.z.

 

Margecany 15.11.2016

 

 

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  zasadnutie Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny Hnilec,o.z., ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2015 o 14:00 hod. v kultúrnom dome v Mníšku nad Hnilcom.

 

Program:

13:45   Prezentácia účastníkov

14:00  Otvorenie a privítanie prítomných účastníkov zasadnutia VZ

  •  Voľba návrhovej a mandátovej komisie, kontrola uznášaniaschopnosti
  •  Prejednanie navrhovaných zmien v „STRATÉGII CLLD ROZVOJA ÚZEMIA MAS HNILEC“ v súlade s Dodatkom č. 3, ktorým sa mení systém riadenia CLLD LEADER a komunitný rozvoj pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1 a č. 2 
  • Schválenie Dodatku č. 1 k „STRATÉGII CLLD ROZVOJA ÚZEMIA MAS HNILEC“ v súlade s Dodatkom č. 3, ktorým sa mení systém riadenia CLLD LEADER a komunitný rozvoj pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1 a č. 2 
  • Rôzne
  • Záver    

 

 

 

Ing. Viliam Mjartan, v.r

predseda MAS HNILEC,o.z.