25.05.2017 21:55

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Pozvánka

 

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční

dňa 31.05.2017 (streda) o 14:00 hod na obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom.

 

Program:

1.    Informácia o Dodatku č. 5 Systému  riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020  

2.    Informácia o zadaní prepracovania projektu stratégie CLLD, ktorá musí byť predložená na MPRV do 30.6.2017.

3.    Schválenie nových stanov MAS Hnilec v zmysle Dodatku č.5 Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020

4.    Schválenie upraveného volebného poriadku MAS Hnilec v zmysle Dodatku č.5 Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020

5.    Schválenie rozpočtu stratégie CLLD a navrhovaných opatrení

6.    Harmonogram úloh pre zabezpečenie požadovaných príloh stratégie rozvoju regiónu.

7.    Rôzne

8.    Diskusia.

9.    Záver.

 

Vzhľadom na dôležitosť prejednávaných bodov programu je Vaša účasť nevyhnutná.

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC  

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk