26.06.2017 10:09

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční

dňa 28.06.2017 (streda) o 15:00 hod v prístavbe KD v Margecanoch

 

Program:

1.    Informácia o Dodatku č. 6 k systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-202

2.    Schválenie Dodatku č.1 k stanovám MAS Hnilec v zmysle Dodatku č.6 Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020

3.    Schválenie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC - Dodatok č.2, spracovaného v zmysle Dodatku č.6 Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020

4.    Rôzne

5.    Diskusia

6.    Záver.

 

Vzhľadom na dôležitosť prejednávaných bodov programu je Vaša účasť nevyhnutná.

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC  

 

 

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
0905 702 424
mjartan.v@stonline.sk

Manažér:
0948 033 424
manazer@mashnilec.sk

Kancelária:
0911 030 684
kancelaria@mashnilec.sk

Ekonóm:
ekonom@mashnilec.sk