Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

26.06.2017 10:09

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční

dňa 28.06.2017 (streda) o 15:00 hod v prístavbe KD v Margecanoch

 

Program:

1.    Informácia o Dodatku č. 6 k systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-202

2.    Schválenie Dodatku č.1 k stanovám MAS Hnilec v zmysle Dodatku č.6 Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020

3.    Schválenie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC - Dodatok č.2, spracovaného v zmysle Dodatku č.6 Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020

4.    Rôzne

5.    Diskusia

6.    Záver.

 

Vzhľadom na dôležitosť prejednávaných bodov programu je Vaša účasť nevyhnutná.

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC