01.06.2017 11:45

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

ozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční

dňa 14.06.2017 (streda) o 15:00 hod v prístavbe KD v Margecanoch

 

Program:

1.    Informácia o Dodatku č. 5 k systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-202

2.    Schválenie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC - Dodatok č.2, spracovaného v zmysle Dodatku č.5 Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020

4.    Rôzne

5.    Diskusia

6.    Záver.

 

Vzhľadom na dôležitosť prejednávaných bodov programu je Vaša účasť nevyhnutná.

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC  

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk