Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

05.01.2018 14:03

 

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC,o.z, ktoré sa uskutoční

dňa 12.01.2018 (piatok) o 13:45 hod.  v Margecanoch, v reštaurácii Lesnica na Prešovskej ul. č.9.

 

Program:

13:45

1.    Prezentácia účastníkov

2.    Voľba mandátovej komisie

3.    Správa o činnosti MAS HNILEC za rok 2017

4.    Kontrola uznášania schopnosti

5.    Schválenie účtovnej závierky za rok 2017

6.    Informácia o udelení štatútu MAS a chod MAS

7.    Predstavenie kancelárie MAS

8.    Informácie o schválených opatreniach stratégie – možnosti čerpania NFP

9.    Schválenie harmonogramu výziev

10. Aktualizácia členskej základne (kontaktné údaje, štatutári, plnomocenstvá na zastupovanie, členovia orgánov MAS a i.)

11. Schválenie členských príspevkov a mimoriadneho príspevku

12. Informácia o Dodatku č. 6 k Stratégii CLLD a z toho vyplývajúce úlohy.

13. Schválenie stanov MAS Hnilec,o.z. a dodatku č.3 k stratégii CLLD v zmysle Dodatku č.6 Systému riadenia CLLD

14. Diskusia.

15. Záver.

 

Vzhľadom na dôležitosť prejednávaných bodov programu je Vaša účasť na VZ nevyhnutná.

S pozdravom

 

 

                                                                           Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC  ,o.z.