16.05.2014 15:26

Pozvánka na valné zhromaždenie

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie OZ MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 20.5.2014 (utorok) o 10:00 hod v zasadačke obecného úradu v Smolníku.

 

Program:

  1. Prejednanie podkladov o príprave projektu Stratégie regiónu
  2. Prejednanie cezhraničnej spolupráce
  3. Otázky členských príspevkov
  4. Mikrogranty pre kultúrne, športové a spoločenské podujatia
  5. Rôzne

 

 

Žiadame Vás o Vašu osobnú účasť, prípadne Vášho zástupcu na tomto rokovaní vzhľadom na potrebu prípravy projektu stratégie rozvoja regiónu. Ospravedlnenie prípadnej neúčasti starostu obce alebo kompetentného zástupcu sa neakceptuje. Žiadame Vás aj o prinesenie údajov, o ktoré Vás žiadala pani Ing. Tóthová.

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk