26.10.2015 09:24

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC,o.z.

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia OZ MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 02.11.2015 v zasadačke Obecného úradu v Helcmanovciach o 9:30 hod.

 

Program:

  1. Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia MAS HNILEC, o.z.
  2. Otvorenie a oboznámenie sa s programom zhromaždenia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Prezentácia základných dokumentov MAS HNILEC, o.z. (Stanovy MAS, Organizačná štruktúra MAS)
  4. Schválenie aktualizovaných stanov OZ
  5. Pracovné stretnutie výkonného výboru,  verejného a súkromného sektora k stratégii CLLD územia MAS HNILEC (schválenie pomeru  čerpania VS:SS, PRV:IROP a počtu novovytvorených pracovných miest v rámci implementácie stratégie)
  6. Diskusia
  7. Záver

     

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk