Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC,o.z.

19.11.2015 09:50

Pozvánka

                                                                

Pozývame Vás na  zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 26.11.2015 o 12:00 hod v prístavbe KD v Margecanoch.

 

Program:

11:00 Zasadnutie výkonného výboru

  • Voľba výberovej komisie
  • Schválenie organizačného poriadku a Štatútu výberovej komisie MAS HNILEC
  • Prejednanie výberových a hodnotiacich kritérii a manuálu pre hodnotiteľov
  • Prejednanie jednokolového výberu projektov – ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD
  • Prejednanie návrhu na schválenie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC
  • Prejednanie navrhovaných zmien v stanovách OZ, vzhľadom k Dodatku č.1 – Systém riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 -2020

12:00  Otvorenie a privítanie prítomných, prezentácia účastníkov zasadnutia VZ

  • Návrh a schválenie stanov OZ
  • Návrh a schválenie  výberových a hodnotiacich kritérii a manuálu pre hodnotiteľov
  • Návrh a schválenie  jednokolového výberu projektov – ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD
  • Návrh a schválenie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC

13:15  Diskusia

13:30  Záver

 

Účasť na pracovnom stretnutí je veľmi dôležitá, preto Vás žiadame o potvrdenie účasti na mail  manazer@mashnilec.sk.

Termín pracovného stretnutia k spracovaniu stratégie CLLD, bol dohodnutý na zasadnutí dňa 13.11.2015 členmi verejného sektora.

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC