Pozvánka na Verejné obecné zhromaždenie

28.09.2015 10:25

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  Verejné obecné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 05.10.2015 o 16:30 hod na OcÚ v Stará Voda.

 

Program:

1.    Otvorenie a privítanie prítomných

2.    Prezentácia prístupu LEADER a princípov tvorby stratégie CLLD

3.    Prezentácia SWOT analýzy, problémovej analýzy a strategického rámca

4.    Prieskum verejnej mienky - dotazníky

5.    Diskusia

6.    Záver

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v. r.

                                                                              predseda MAS HNILEC