13.08.2015 15:00

Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC a verejného sektora

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC a verejného sektora k spracovaniu stratégie CLLD, ktoré sa uskutoční dňa 20.08.2015 o 14:00 hod na MsÚ Gelnici.

 

Program:

  1. Otvorenie a privítanie prítomných, prezentácia účastníkov zasadnutia
  2. Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD – zostavenie SWOT analýzy
  3. Prehľad predbežných výsledkov problémovej analýzy
  4. Materiály o území MAS (podklady od obcí – tabuľky, PHSR)
  5. Diskusia
  6. Záver

 

Účasť na pracovnom stretnutí je veľmi dôležitá, preto Vás žiadame o potvrdenie účasti najneskôr do 19.8.2015 alebo na mail  manazer@mashnilec.sk.

 

Termín pracovného stretnutia k spracovaniu stratégie CLLD, bol dohodnutý na zasadnutí dňa 6.08.2015 členmi verejného sektora.

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC             

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk