Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC a verejného sektora

30.07.2015 14:35

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC a verejného sektora k spracovaniu stratégie CLLD, ktoré sa uskutoční dňa 06.08.2015 o 13:00 hod na MsÚ Gelnici.

 

Program:

  1. Otvorenie a privítanie prítomných, prezentácia účastníkov zasadnutia
  2. Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD – zostavenie SWOT analýzy
  3. Materiály o území MAS (podklady od obcí – tabuľky, PHSR)
  4. Prehľad predbežných výsledkov problémovej analýzy
  5. Diskusia
  6. Záver

 

Účasť na pracovnom stretnutí je veľmi dôležitá, preto Vás žiadame o potvrdenie účasti najneskôr do 5.8.2015 alebo na mail  manazer@mashnilec.sk.

 

Termín pracovného stretnutia k spracovaniu stratégie CLLD, bol dohodnutý na zasadnutí dňa 8.07.2015 členmi verejného sektora.

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC