Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru a valného zhromaždenia MAS HNILEC,o.z.

06.11.2015 09:40

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  Zasadnutie výkonného výboru a valného zhromaždenia k spracovaniu stratégie CLLD, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2015 o 9:15 hod na MsÚ v Gelnici.

 

Program:

9:00    Zasadnutie výkonného výboru

  • Voľba monitorovacieho výboru
  • Schválenie rozsahu činnosti monitorovacieho výboru
  • Schválenie organizačného a pracovného poriadku MAS HNILEC, o.z.
  • Schválenie štatútu výberovej komisie
  •  Prerokovanie nových žiadostí o prijatie za člena MAS HNILEC a žiadosti o ukončenie členstva

9:30    Otvorenie a privítanie prítomných, prezentácia účastníkov valného zhromaždenia

  • Pracovné stretnutie valného zhromaždenia k stratégii CLLD MAS HNILEC prezentácia a odsúhlasenie investičných  zámerov pre verejný a súkromný sektor
  • Prezentácia a schválenie spracovaných častí stratégie CLLD

11:30  Diskusia

12:00  Záver

 

Účasť na pracovnom stretnutí je veľmi dôležitá, preto Vás žiadame o potvrdenie účasti najneskôr do 12.10.2015 alebo na mail  manazer@mashnilec.sk.

Termín pracovného stretnutia k spracovaniu stratégie CLLD, bol dohodnutý na zasadnutí dňa 2.11.2015 členmi verejného sektora.

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC