18.05.2018 10:17

Pozvánka

 

P O Z V Á N K A

 

MAS HNILEC, o.z. v postavení Rozvojového centra okresu Gelnica s cieľom vytvorenia širokej platformy pre rozvoj okresu Gelnica, pozýva všetkých aktérov,  ktorí pôsobia v okrese a majú záujem o spoluprácu pri implementácii Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica na prvé spoločné zasadnutie, ktoré sa uskutoční

 

dňa 25.05.2018 (piatok) o 10:00 hod. v kinosále (budova OcÚ) v Margecanoch.

 

PROGRAM

9:45      

  1. Prezentácia účastníkov

10:00

  1. Otvorenie
  2. Systémové opatrenie na podporu implementácie rozvojových aktivít

a) vytvorenie platformy pre rozvoj okresu Gelnica

b) vytvorenie rozvojového centra okresu Gelnica

  1. Kompetencia aktérov regionálneho rozvoja (Rada, výbor, projektové centrum, okresný úrad)
  2. Realizácia Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica

a) pripravenosť aktivít

b) žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

c) čerpanie regionálneho príspevku

  1. Rôzne
  2. Diskusia

11:30

  1. Záver
 
 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC,o.z.                

 

Pozvánka MAS HNILEC 25_5_2018.pdf (139987)

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk