Pozvánka

18.05.2018 10:17

 

P O Z V Á N K A

 

MAS HNILEC, o.z. v postavení Rozvojového centra okresu Gelnica s cieľom vytvorenia širokej platformy pre rozvoj okresu Gelnica, pozýva všetkých aktérov,  ktorí pôsobia v okrese a majú záujem o spoluprácu pri implementácii Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica na prvé spoločné zasadnutie, ktoré sa uskutoční

 

dňa 25.05.2018 (piatok) o 10:00 hod. v kinosále (budova OcÚ) v Margecanoch.

 

PROGRAM

9:45      

  1. Prezentácia účastníkov

10:00

  1. Otvorenie
  2. Systémové opatrenie na podporu implementácie rozvojových aktivít

a) vytvorenie platformy pre rozvoj okresu Gelnica

b) vytvorenie rozvojového centra okresu Gelnica

  1. Kompetencia aktérov regionálneho rozvoja (Rada, výbor, projektové centrum, okresný úrad)
  2. Realizácia Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica

a) pripravenosť aktivít

b) žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

c) čerpanie regionálneho príspevku

  1. Rôzne
  2. Diskusia

11:30

  1. Záver
 
 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC,o.z.                

 

Pozvánka MAS HNILEC 25_5_2018.pdf (139987)