Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

21.08.2020 09:57

PPA zverejnila Usmernenie č. 4 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

 
MAS je povinná do 31.11.2020 vypracovať strednodobé hodnotenie stratégie CLLD.