22.09.2016 08:55

Verejné obstarávanie - Reklamné a tlačové služby

MAS Hnilec, o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany, ktorá je verejným obstarávateľom (ďalej „verejný obstarávateľ“), touto cestou vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

 

„REKLAMNÉ A TLAČOVÉ SLUŽBY“

pre projekt : 

"VYPRACOVANIE STRATÉGEA PREVENCIE KRIMINALITY PRE REGIÓN MAS HNILEC"

 

Výzva_tlač. a reklamné služby (1).pdf (456141)

Príloha výzvy_návratka_tlač. (1).xlsx (13336)

 

„REKLAMNÉ A TLAČOVÉ SLUŽBY“
PROJEKT: STRATÉGIA PREVENCIE KRIMINALITY PRE REGIÓN MAS HNILEC„REKLAMNÉ A TLAČOVÉ SLUŽBY“
PROJEKT: STRATÉGIA PREVENCIE KRIMINALITY PRE REGIÓN MAS HNILEC

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk