Verejné obstarávanie

16.06.2015 14:15

MAS Hnilec, o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany, ktorá je verejným obstarávateľom (ďalej „verejný obstarávateľ“), Vám touto cestou v súlade s ust v súlade s ust. § 9 odst. 9  zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky podľa §9 odst. 9 Zákona o VO, ktorej predmetom je Spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia  Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z.

Výzva MAS Hnilec.doc (261120)

  NAVRATKA .pdf (372448)