Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

10.09.2018 12:48

Okresný úrad Gelnica 

podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“)

 

Podrobnejšie informácie k jednotlivým prioritným oblastiam sú dostupné v aktuálnej verzii Akčného plánu okresu Gelnica, ktorý je zverejnený na webových stránkach:

https://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/gelnica/
https://www.minv.sk/?vybor-pre-rozvoj-okresu-gelnicahttps://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/gelnica/
https://www.minv.sk/?vybor-pre-rozvoj-okresu-gelnica
  • https://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/gelnica/
  • https://www.minv.sk/?vybor-pre-rozvoj-okresu-gelnica
 

Žiadateľ ma právo požiadať pri kompletizácii žiadosti o technickú podporu

MAS HNILEC, o.z., so sídlom kancelárie na adrese: Prešovská 9, 055 01 Margecany

Email: manazer@mashnilec.sk, Web stránka: www.mashnilec.sk