10.09.2018 12:48

Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

Okresný úrad Gelnica 

podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“)

 

Podrobnejšie informácie k jednotlivým prioritným oblastiam sú dostupné v aktuálnej verzii Akčného plánu okresu Gelnica, ktorý je zverejnený na webových stránkach:

https://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/gelnica/
https://www.minv.sk/?vybor-pre-rozvoj-okresu-gelnicahttps://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/gelnica/
https://www.minv.sk/?vybor-pre-rozvoj-okresu-gelnica
  • https://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/gelnica/
  • https://www.minv.sk/?vybor-pre-rozvoj-okresu-gelnica
 

Žiadateľ ma právo požiadať pri kompletizácii žiadosti o technickú podporu

MAS HNILEC, o.z., so sídlom kancelárie na adrese: Prešovská 9, 055 01 Margecany

Email: manazer@mashnilec.sk, Web stránka: www.mashnilec.sk

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk