Výzva na predloženie cenovej ponuky IMRK- prieskum trhu

12.11.2018 12:10

Verejný obstarávateľ pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky predmetu „Stratégia cestovného ruchu“ podľa § 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) uskutočňuje prieskum trhu.

Pre daný účel Vás verejný obstarávateľ vyzýva na predloženie cenovej ponuky.

V prípade, ak tento prieskum trhu preukáže na základe predložených cenových ponúk, že predpokladaná hodnota predmetnej zákazky zodpovedá finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou, predložené cenové ponuky verejný obstarávateľ využije pre výber zmluvného poskytovateľa predmetu zákazky, pre zabezpečenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, všetko za dodržania ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a dodržania základných princípov verejného obstarávania. 

032x_Vyzva na predlozenie cenovej ponuky_priekum trhu_IMRK.pdf (253022)


Priloha c1_Opis predmetu zákazky_IMRK.doc (49152)
Priloha c2_Navrh na plnenie kriterii_IMRK.doc (59904)