Prístup Leader

Legislatíva prístupu LEADER v Európskej únii a Slovenskej republike

Vidiecka politika sa ocitla v novom postavení, nezávislom od poľnohospodárskej a štrukturálnej politiky s uplatnením nových prístupov, hlavne využitia strategického prístupu na európskej úrovni (zostavenie strategickej smernice pre rozvoj vidieka) a na národnej úrovni (zostavenie Národného strategického plánu pre rozvoj vidieka SR 2007 - 2013), na ktorú má následne nadväzovať samotný programový projekt.

Základné princípy charakteristické pre prístup LEADER definuje legislatíva Európskej únie, konkrétne článok 61 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Patrí medzi ne 7 kľúčových znakov:

 • oblastné stratégie miestneho rozvoja,
 • prístup zdola nahor,
 • verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny (MAS),
 • uľahčovanie inovácie,
 • integrované a viac sektorové akcie,
 • vytváranie sietí,
 • spolupráca

V súčasnosti sa uplatňujú väčšie kompetencie prenesené na národnú úroveň, vyváženosť troch pilierov rozvoja vidieka (ekonomika, prostredie, ľudia). Legislatívnym rámcom pre implementáciu vidieckej politiky je v súčasnosti Nariadenie Rady 1698/2005 v neskorších predpisoch, ktorej ciele sa napĺňajú prostredníctvom štyroch osí:

 • Os 1 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
 • Os 2 Zlepšenie životného prostredia a krajiny
 • Os 3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva,
 • Os 4 Realizácia prístupu LEADER.

Slovenská republika ako členský štát EÚ využíva prístup LEADER, okrem spomínaného Nariadenia Rady jeho implementáciu upravuje aj Oznámenie Komisie (2000/C 139/05) zo 14.apríla 2000, ktoré okrem iného stanovuje typy aktivít podporovateľných v rámci metódy LEADER počas rokov 2000 - 2006:

 • tvorbu zručností (budovanie MAS a tvorba stratégií),
 • implementácia pilotných integrovaných stratégií,
 • projekty medziregionálnej a medzinárodnej spolupráce,
 • účasť na aktivitách Európskej siete LEADER, podpornej organizácie pre MAS.

Prístup LEADER realizuje aj na Slovensku podporu nasledovných opatrení:

 • realizácia miestnych rozvojových stratégií prostredníctvom prístupu LEADER a prispenie k dosiahnutiu cieľov Osi 3 PRV SR 2007 - 2013 (opatrenie 4.1),
 • medzi územná a medzinárodná spolupráca medzi miestnymi akčnými skupinami (opatrenie 4.2),
 • budovanie kapacít a fungovanie miestnych akčných skupín (opatrenie 4.3).

Konečným užívateľom prístupu LEADER je na Slovensku, tak ako v členských štátoch EÚ miestne partnerstvo zložené z verejného, podnikateľského a občianskeho sektora = miestna akčná skupina, skr. MAS. MAS si definuje svoje územie, v ktorom bude realizovať svoje aktivity a prostredníctvom nich zároveň napĺňať ciele stanovené v integrovanej stratégií rozvoja územia, ktorú si zostavila a za ktorú zodpovedá pred svojimi občanmi - obyvateľmi.

Výhodou prístupu LEADER je spomínaná spolupráca a tiež dobrovoľná činnosť na vidieku, teda fenoménu, ktorý je nedostatkovým prvkom v rámci územia spravovaného MAS. Preto je prístup LEADER určený (na rozdiel od iných programov rozvoja vidieka, ktoré využívajú hlavne farmári a čiastočne lesníci) pre veľmi široké spektrum obyvateľov vidieka a to: podnikateľov, farmárov, lesníkov, aktérov rozvoja vidieka, zástupcov samosprávy, neziskový sektor, pre rôzne sociálne skupiny vrátane mládeže, žien, detí, dôchodcov, záujemcov o kultúru a šport a pod.

Implementácia prístupu LEADER v samosprávnych krajoch

Najdôležitejším krokom v prístupe LEADER, a tak tomu je aj na vidieku v samosprávnych krajoch, je vznik a rozvoj miestneho viac sektorového partnerstva - verejno-súkromných partnerstiev. V podmienkach samosprávnych krajoch sa vychádza z existujúcich združení a mikroregiónov, ktoré v území už existujú viac rokov. Najväčšie skúsenosti majú v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, kde sú verejno-súkromné partnerstvá podporované aj z prostriedkov rozpočtu samosprávneho kraja. Postupne sa z týchto skupín stali miestne akčné skupiny, ktoré plnia svoje schválené integrované stratégie rozvoja územia. Tiež sú podporované z prostriedkov rozpočtu samosprávneho kraja okrem Bratislavského, Trnavského, Žilinského a Prešovského kraja, avšak iba na výdavky neoprávnených činností, ktoré nie sú podporované z EPFRV. Niektoré kraje spolupracujú s MAS a verejno-súkromnými partnerstvami aj v rámci rôznych seminárov, školení, workshopov a podobne.

V podmienkach SR upravuje implementáciu osi 4 LEADER z PRV SR 2007 - 2013 aj Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER v platnom znení.

Územie podporované v rámci osi LEADER musí:

 • spĺňať minimálnu hranicu 10 000 a maximálnu 150 000 obyvateľov
 • z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (napr. väčšie mestá a ich mestské časti)
 • súvislé vidiecke územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na základe spoločného záujmu a jednotne zvolenej témy
 • územie musí mať Miestnou akčnou skupinou spracovanú integrovanú stratégiu rozvoja územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, a prípadne aktivitami a pri jej tvorbe uplatnilo princíp zdola nahor
 • predložiť všetky relevantné doklady o formovaní územia, v ktorom miestna akčná skupina pôsobí spolu so súhlasmi všetkých zahrnutých obcí
 • má zriadenú miestnu akčnú skupinu ako verejno-súkromné partnerstvo.

 

 

 


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk