Animácie a oživenie MAS HNILEC

Prijímateľ: Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

Názov projektu: Animácie a oživenie MAS HNILEC

Hlavný cieľ projektu: Podporiť úspešnú implementáciu stratégie CLLD realizáciou informačných a propagačných aktivít, zabezpečiť výmenu iformácii medzi miestnymi aktérmi a budovanie zručností MAS vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD

Výška poskytnutého príspevku: 53 067,43 €

Stručný popis projektu: Projekt je realizovaný na území MAS HNILEC, o.z. na ktorom je implementovaná “Stratégia CLLD územia MAS HNILEC" s cieľom naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny