Animácie a oživenie MAS HNILEC

Prijímateľ: Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

Názov projektu: Animácie a oživenie MAS HNILEC

Hlavný cieľ projektu: Podporiť úspešnú implementáciu stratégie CLLD realizáciou informačných a propagačných aktivít, zabezpečiť výmenu iformácii medzi miestnymi aktérmi a budovanie zručností MAS vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD

Výška poskytnutého príspevku: 53 067,43 €

Stručný popis projektu: Projekt je realizovaný na území MAS HNILEC, o.z. na ktorom je implementovaná “Stratégia CLLD územia MAS HNILEC" s cieľom naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny

 


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk