Financovanie implementácie stratégie CLLD - MAS HNILEC

Prijímateľ: Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

Názov projektu: Financovanie implementácie stratégie CLLD - MAS HNILEC

Hlavný cieľ projektu: Naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny.

Výška poskytnutého príspevku: 755 249,00 €

Začiatok realizácie projektu: 10/2018

Skončenie realizácie projektu: 12/2023

Stručný popis projektu: V rámci územia MAS HNILEC predstavuje  Stratégia rozvojový dokument, ktorý si kladie za úlohu rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu prostredníctvom využitia prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia, dobudovaním infraštruktúry, podporou zamestnanosti, rozvojom podnikateľského prostredia a informovanosti obyvateľov na území MAS HNILEC.

Predmetom projektu je: realizácia aktivít, ktoré prispejú k naplneniu cieľov zadefinovaných v Stratégii CLLD.

V rámci projektu budú implementované nasledovné aktivity:

  • A1 podpora podnikania a inovácií                                             
  • B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel  
  • B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb
  • C1 Komunitné sociálne služb

Implementáciou aktivít projektu sa prispeje k podpore tvorby pracovných miest, rozvoja podnikania a skvalitnenia verejnej infraštruktúry, čo bude mať pozitívny dopad na zvýšenie konkurencieschopnosti územia MAS.