Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC II.

Prijímateľ: Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC II

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Výška poskytnutého príspevku: 205 630,88 €

Začiatok realizácie projektu: 11/2019

Skončenie realizácie projektu: 12/2023

Stručný popis projektu: Cieľom implementácie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC je naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny.

Predmetom projektu je:

  • zabezpečenie prevádzky kancelárie MAS, ktorá celý tento proces bude zabezpečovať
  • prijatie nového zamestnanca do pracovného pomeru (odborný administratívny asistent/ekonomický manažér)