IROP
 
Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácii projektov v rámci IROP 
 
Dňa 29.5.2020 vstúpilo do platnosti Usmernenie RO pre IROP č.13 /verzia 3/ k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR (COVID-19) v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácii projektov v rámci IROP. 
PRV
Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19
 
• Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
• Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
• Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 dňa 14.4.2020 PPA vydalo usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.
 
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.pdf