PRV

VÝZVA MAS_019/4.2/1
 
Aktualizácia č.1  výzvy MAS_019_4.2./1
Zverejnené: 23.06.2020
 
 
Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019_4.2./1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 30.6.2020 na 30.10.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 23.6.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.    
 
Zverejnené: 23.3.2020
 
 
 
 
VÝZVA MAS_019/8.6/1
Aktualizácia č.1  výzvy MAS_019_8.6./1
Zverejnené: 23.06.2020
 
 
Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019_8.6./1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 26.6.2020 na 13.11.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 23.6.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.    
 
Zverejnené: 23.3.2020
 
 
 
 

VÝZVA MAS_019/7.4/5   

Zverejnené: 20.3.2020

Výzva MAS_019_7.4_5_podpísaná.pdf (19582991)

Prilohy_7_4.zip (9575842)

 

Zverejnené: 15.6.2020

Miestna akčná skupina HNILEC, o.z. oznamuje členom MAS - žiadateľom o NFP z PRV (Výzvy: MAS_019/7.4/5), že príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude 22.6.2020 (pondelok) do 18:00 hod. v kancelárii MAS (Prešovská 9, 055 01 Margecany, 1.poschodie).

 

VÝZVA MAS_ODBORNÍ HODNOTITELIA   

Zverejnené: 18.07.2019

Miestna akčná skupina HNILEC vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenia PRV 4.2, 7.2, 7.4, 8.6

Uzávierka prijímania žiadostí je 5.9.2019. 

Vyzva MAS HNILEC_odborni hodnotitelia.pdf (316506)

Priloha c_1_Ziadost o zaradenie do zoznamu odbornych hodnotitelov.docx (132630)
Priloha c_2_Zivotopis_vzor.docx (135104)
 

 

VÝZVA MAS_019/7.2./1   

 

 

Aktualizácia č.1  výzvy MAS_019_7.2./1

Zverejnené: 13.09.2019

Výzva MAS_019_7_2 aktualizacia c_1.pdf (888816)

Zverejnené: 10.06.2019

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019_7.2./1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 13.9.2019 na 11.10.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.    

 

Výzva MAS_019_ 7_2_1.pdf (888816)
 

PRILOHY_7_2.rar (7386155)

 

 

VÝZVA MAS_019/7.4./2

Aktualizácia č.2  výzvy MAS_019_7.4./2

Zverejnené: 22.10.2019

Výzva MAS - CLLD MAS_019_74 _aktualizacia 2.pdf (880889)

Aktualizáciou č. 2. výzvy MAS_019_7.4./2, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 25.10.2019 na 15.11.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

Aktualizácia č.1  výzvy MAS_019_7.4./2

Zverejnené: 19.09.2019

Výzva MAS_019_7_4 aktualizácia c 1.pdf (880824)

 

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019_7.4./2, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 27.9.2019 na 25.10.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

Výzva MAS_019_7_4_2.pdf (880791)

Zverejnené: 10.06.2019

PRILOHY_7_4.rar (7386165)


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk