A1- Podpora podnikania a inovácií

13.01.2023

VÝZVA_MAS HNILEC- A1


Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-511-003

Celková výška alokácie na výzvu: 250 249 EUR

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške žiadaného príspevku po každom uzavretom kole/proces schvaľovania/ nasledujúce kolo:

 • 1. hodnotiace kolo- 19.9.2019- 141 581,93 EUR (informácia k 25.9.2019) 
 • 2. hodnotiace kolo- 19.12.2019-  250 249 EUR (informácia k 25.12.2019)
 • 3. hodnotiace kolo- 19.3.2020- 250 249 EUR (informácia k 25.3.2020)
 • 4. hodnotiace kolo- 19.6.2020-  170 249 EUR (informácia k 25.6.2020)
 • 5. hodnotiace kolo- 19.9.2020- 170 249 EUR (informácia k 25.9.2020)
 • 6.hodnotiace kolo- 19.12.2020- 250 249 EUR (informácia k 25.12.2020)
 • 7. hodnotiace kolo- 19.3.2021- 250 249 EUR (informácia k 25.3.2021)
 • 8. hodnotiace kolo- 19.6.2021-250 249 EUR (informácia k 25.6.2021) 
 • 9. hodnotiace kolo- 19.9.2021- 250 249 EUR (informácia k 25.9.2021) 
 • 10. hodnotiace kolo- 19.12.2021- 250 249 EUR (informácia k  21.12.2021)
 • 11. hodnotiace kolo - 19.3.2022 - 250 249 EUR (informácia k 11.4.2022)
 • 12. hodnotiace kolo - 19.6.2022 - 250 249 EUR (informácia k 21.6.2022)
 • 18. hodnotiace kolo- 19.2.2023- 193 369,49 EUR (informácia k 23.2.2023)
 • 22. hodnotiace kolo- 19.6.2023- 47 352,47 EUR (informácia k 23.6.2023)

Najbližšie uzavretie hodnotiace kola je 19.7.2023
MAS dáva do pozornosti sekciu Príručky, dokumenty, VO kde nájdete všetky prospešné informácie k vypracovaniu Žiadosti o príspevok, najmä dokumenty k Určeniu veľkosti a prepojeniu podnikov.AKTUÁLNE ZNENIE VÝZVY zverejnené 9.10.2023


ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH ZNENÍ VÝZVY

Zverejnené: 13.1.2023


Zverejnené: 21.7.2022

Informácia o aktualizácii č.2 Výzvy - Zmena uzatvárania hodnotiacich kôl


Zverejnené: 11.4.2022

Informácia o aktualizácii prílohy č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr

Z dôvodu zjavnej nesprávnosti MAS aktualizovala kritérium "Prínos realizácie projektu na územie MAS" v prílohe č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr. Uvedenou zmenou nie je ovplyvnený formulár ŽoPr a jeho prílohy.


Zverejnené: 27.5.2021


Zverejnené: 19.10.2020

Odo dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. 


Zverejnené: 19.09.2019