NRO_CPRR GL

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Gelnica


V rámci MAS bola zriadená kancelária Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Gelnica(ďalej "CPRR GL") so sídlom na Prešovskej ul. č. 9, 055 01 Margecany, ktorá bude vykonávať činnosti v súlade so schváleným Akčným plánom najmenej rozvinutého okresu Gelnica.

Hlavnou náplňou CPRR GL je:

 • podpora činností Výboru: príprava podkladov pre realizáciu, monitorovanie a hodnotenie plnenia Akčného plánu, stretnutí výboru, služby sekretariátu výboru,
 • metodická a koordinačná podpora vypracovania koncepčných, strategických a plánovacích materiálov pre okres,
 • zabezpečenie vypracovania stratégie pre rozvoj cestovného ruchu v spolupráci s Organizáciou cestovného ruchu (OCR) Slovenský raj, ktorá bude zahŕňať aj komplexné posúdenie možností a návrh podpory rozvoja cestovného ruchu a vodných športov na vodnej stavbe Ružín pri zachovaní jej hlavných vodohospodárskych funkcií;
 • metodická a koordinačná podpora aktivít a aktérov pri plnení Akčného plánu,
 • v spolupráci s regionálnym centrom pre RK zabezpečenie vypracovania stratégie pre integráciu MRK,
 • metodická a koordinačná podpora pri príprave projektov a návrhov modelov financovania jednotlivých aktivít akčného plánu,
 • metodická a koordinačná podpora pri zabezpečovaní procesov verejného obstarávania,
 • vypracovanie výročnej hodnotiacej správy o implementácii Akčného plánu,
 • komunikačný a mediálny servis, zabezpečenie publicity,
 • príprava analýz, podkladov a reportovanie,
 • metodická a koordinačná podpora iniciatív zakladania klastrov,
 • metodická a koordinačná podpora zakladania výrobno-odbytových združení,
 • metodická a koordinačná podpora cezhraničnej spolupráce a medziregionálnej spolupráce,
 • spolupráca s MAS HNILEC, regionálnymi rozvojovými agentúrami (RRA) a oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR).