Regionálna značka

Regionálna značka miestnych produktov je jednotné grafické označenie kvalitných výrobkov a služieb, ktoré sú vyrábané, resp. poskytované vo vymedzenom regióne a spĺňajú vopred stanovené kritériá.

Hlavné ciele regionálnej značky

• podpora miestnych výrobcov a služieb

• propagácia a podpora rozvoja regiónu

• podpora využívania miestnych zdrojov

• podpora uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu

Základné princípy regionálnej značky

• výrobok a výrobca pochádza z regiónu

• uprednostňuje sa využívanie miestnych zdrojov

• jedinečnosť a originalita vo vzťahu k regiónu

• ručná práca, tradičné postupy a receptúry

• súlad s prírodou a krajinným rázom

Pre koho je regionálna značka určená

• potravinárske produkty (mäso, mlieko, syry, med, víno, chlieb, cestoviny, bylinky a pod.)

• remeselné alebo tradičné výrobky

• ubytovacie a stravovacie služby

• podujatia, resp. zážitky

Vznik loga

Návrh loga vznikol na základe definovania charakteristických čŕt regiónu Rudohorie - Hnilec - Sľubica, ako je banícka história, lesy a pohorie Volovských vrchov.

Prínosy regionálnej značky

• skrátenie cesty od výrobcu k spotrebiteľovi

• podpora propagácie produktov, zvýšenie prestíže, konkurenčná výhoda, zvýšenie odbytu

• jednoznačná identifikáciu výrobkov vo vzťahu k regiónu, vzájomná spolupráca a výmena skúseností

• podpora turizmu

• uspokojenie dopytu po kvalitných miestnych produktoch

• propagácia regiónu, podpora miestnej ekonomiky

• zachovanie väzieb k regiónu, potenciál pre rozvoj turizmu