PROJEKTY REALIZOVANÉ MAS

Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC II.

Prijímateľ: Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC II

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Výška poskytnutého príspevku: 205 630,88 €

Začiatok realizácie projektu: 11/2019

Skončenie realizácie projektu: 12/2023

Stručný popis projektu: Cieľom implementácie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC je naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny.

Predmetom projektu je:

 • zabezpečenie prevádzky kancelárie MAS, ktorá celý tento proces bude zabezpečovať
 • prijatie nového zamestnanca do pracovného pomeru (odborný administratívny asistent/ ekonomický manažér)

Financovanie implementácie stratégie CLLD - MAS HNILEC

Prijímateľ: Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

Názov projektu: Financovanie implementácie stratégie CLLD - MAS HNILEC

Hlavný cieľ projektu: Naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny.

Výška poskytnutého príspevku: 755 249,00 €

Začiatok realizácie projektu: 10/2018

Skončenie realizácie projektu: 12/2023

Stručný popis projektu: V rámci územia MAS HNILEC predstavuje Stratégia rozvojový dokument, ktorý si kladie za úlohu rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu prostredníctvom využitia prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia, dobudovaním infraštruktúry, podporou zamestnanosti, rozvojom podnikateľského prostredia a informovanosti obyvateľov na území MAS HNILEC.

Predmetom projektu je: realizácia aktivít, ktoré prispejú k naplneniu cieľov zadefinovaných v Stratégii CLLD.

V rámci projektu budú implementované nasledovné aktivity:

 • A1 podpora podnikania a inovácií
 • B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
 • B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb
 • C1 Komunitné sociálne služby

Implementáciou aktivít projektu sa prispeje k podpore tvorby pracovných miest, rozvoja podnikania a skvalitnenia verejnej infraštruktúry, čo bude mať pozitívny dopad na zvýšenie konkurencieschopnosti územia MAS.


Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC, o.z.

Prijímateľ: Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC, o.z.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Výška poskytnutého príspevku: 139 191,48 €

Začiatok realizácie projektu: 01/2018

Skončenie realizácie projektu: 10/2019

Stručný popis projektu: Cieľom implementácie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC je naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny.

Predmetom projektu je:

 • zriadenie kancelárie MAS, ktorá celý tento proces bude zabezpečovať
 • obstaranie nevyhnutného interiérového vybavenia (pracovné stoly, stoličky, skrine a iné),
 • obstaranie potrebnej výpočtovej techniky (notebooky, software, multifunkčné zariadenie a iné)
 • prijatie zamestnancov do pracovného pomeru (projektový manažér, odborný administratívny asistent/ekonomický manažér a administratívny pracovník)

Animácie a oživenie MAS HNILEC

Prijímateľ: Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

Názov projektu: Animácie a oživenie MAS HNILEC

Hlavný cieľ projektu: Podporiť úspešnú implementáciu stratégie CLLD realizáciou informačných a propagačných aktivít, zabezpečiť výmenu iformácii medzi miestnymi aktérmi a budovanie zručností MAS vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD

Výška poskytnutého príspevku: 53 067,43 €

Stručný popis projektu: Projekt je realizovaný na území MAS HNILEC, o.z. na ktorom je implementovaná "Stratégia CLLD územia MAS HNILEC" s cieľom naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny


Integrovaná stratégia CLLD územia MAS HNILEC

Hlavný cieľ projektu:

Spracovanie inovatívnej a integrovanej stratégie CLLD územia MAS HNILEC na roky 2014 - 2020

Špecifické ciele projektu:

 • · Využitie inovatívnych postupov a metód pri tvorbe stratégie
 • · Zapojenie čo najširšieho okruhu zainteresovaných aktérov pri spracovaní stratégie
 • · Kvalitnou stratégiou prispieť k sociálno-ekonomickému rozvoju územia a podporiť jeho konkurencieschopnosť

Predmetom projektu je:

 • · participácia a odborné vedenie pre verejno-súkromné partnerstvo pri príprave stratégie CLLD
 • · zber, analýza a rozbor zozbieraných údajov z územia, ktoré odrážajú potreby predmetného územia na základe metódy LEADER/CLLD.
 • · koordinácia príprav stratégie CLLD, zapojenie miestnej komunity do činnosti, ktoré sú spojené s vypracovaním stratégie CLLD. Implementácia zozbieraných údajov a zakomponovanie do stratégie CLLD, štúdia daného územia.

Stratégia prevencie kriminality pre územie MAS HNILEC