Miestna akčná skupina
Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je zaregistrované ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).
 
Úlohou miestnej akčnej skupiny je:
 • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
 • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
 • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
 • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
 • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
 • finančné riadenie.
Prístup Leader

Legislatíva prístupu LEADER v Európskej únii a Slovenskej republike

 
Vidiecka politika sa ocitla v novom postavení, nezávislom od poľnohospodárskej a štrukturálnej politiky s uplatnením nových prístupov, hlavne využitia strategického prístupu na európskej úrovni (zostavenie strategickej smernice pre rozvoj vidieka) a na národnej úrovni (zostavenie Národného strategického plánu pre rozvoj vidieka SR 2007 - 2013), na ktorú má následne nadväzovať samotný programový projekt.
Základné princípy charakteristické pre prístup LEADER definuje legislatíva Európskej únie, konkrétne článok 61 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Patrí medzi ne 7 kľúčových znakov:
 • oblastné stratégie miestneho rozvoja,
 • prístup zdola nahor,
 • verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny (MAS),
 • uľahčovanie inovácie,
 • integrované a viac sektorové akcie,
 • vytváranie sietí,
 • spolupráca
V súčasnosti sa uplatňujú väčšie kompetencie prenesené na národnú úroveň, vyváženosť troch pilierov rozvoja vidieka (ekonomika, prostredie, ľudia). Legislatívnym rámcom pre implementáciu vidieckej politiky je v súčasnosti Nariadenie Rady 1698/2005 v neskorších predpisoch, ktorej ciele sa napĺňajú prostredníctvom štyroch osí:
 • Os 1 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
 • Os 2 Zlepšenie životného prostredia a krajiny
 • Os 3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva,
 • Os 4 Realizácia prístupu LEADER.
Slovenská republika ako členský štát EÚ využíva prístup LEADER, okrem spomínaného Nariadenia Rady jeho implementáciu upravuje aj Oznámenie Komisie (2000/C 139/05) zo 14.apríla 2000, ktoré okrem iného stanovuje typy aktivít podporovateľných v rámci metódy LEADER počas rokov 2000 - 2006:
 • tvorbu zručností (budovanie MAS a tvorba stratégií),
 • implementácia pilotných integrovaných stratégií,
 • projekty medziregionálnej a medzinárodnej spolupráce,
 • účasť na aktivitách Európskej siete LEADER, podpornej organizácie pre MAS.
Prístup LEADER realizuje aj na Slovensku podporu nasledovných opatrení:
 • realizácia miestnych rozvojových stratégií prostredníctvom prístupu LEADER a prispenie k dosiahnutiu cieľov Osi 3 PRV SR 2007 - 2013 (opatrenie 4.1),
 • medzi územná a medzinárodná spolupráca medzi miestnymi akčnými skupinami (opatrenie 4.2),
 • budovanie kapacít a fungovanie miestnych akčných skupín (opatrenie 4.3).
Konečným užívateľom prístupu LEADER je na Slovensku, tak ako v členských štátoch EÚ miestne partnerstvo zložené z verejného, podnikateľského a občianskeho sektora = miestna akčná skupina, skr. MAS. MAS si definuje svoje územie, v ktorom bude realizovať svoje aktivity a prostredníctvom nich zároveň napĺňať ciele stanovené v integrovanej stratégií rozvoja územia, ktorú si zostavila a za ktorú zodpovedá pred svojimi občanmi - obyvateľmi.
Výhodou prístupu LEADER je spomínaná spolupráca a tiež dobrovoľná činnosť na vidieku, teda fenoménu, ktorý je nedostatkovým prvkom v rámci územia spravovaného MAS. Preto je prístup LEADER určený (na rozdiel od iných programov rozvoja vidieka, ktoré využívajú hlavne farmári a čiastočne lesníci) pre veľmi široké spektrum obyvateľov vidieka a to: podnikateľov, farmárov, lesníkov, aktérov rozvoja vidieka, zástupcov samosprávy, neziskový sektor, pre rôzne sociálne skupiny vrátane mládeže, žien, detí, dôchodcov, záujemcov o kultúru a šport a pod.
 

Implementácia prístupu LEADER v samosprávnych krajoch

 
Najdôležitejším krokom v prístupe LEADER, a tak tomu je aj na vidieku v samosprávnych krajoch, je vznik a rozvoj miestneho viac sektorového partnerstva - verejno-súkromných partnerstiev. V podmienkach samosprávnych krajoch sa vychádza z existujúcich združení a mikroregiónov, ktoré v území už existujú viac rokov. Najväčšie skúsenosti majú v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, kde sú verejno-súkromné partnerstvá podporované aj z prostriedkov rozpočtu samosprávneho kraja. Postupne sa z týchto skupín stali miestne akčné skupiny, ktoré plnia svoje schválené integrované stratégie rozvoja územia. Tiež sú podporované z prostriedkov rozpočtu samosprávneho kraja okrem Bratislavského, Trnavského, Žilinského a Prešovského kraja, avšak iba na výdavky neoprávnených činností, ktoré nie sú podporované z EPFRV. Niektoré kraje spolupracujú s MAS a verejno-súkromnými partnerstvami aj v rámci rôznych seminárov, školení, workshopov a podobne.
V podmienkach SR upravuje implementáciu osi 4 LEADER z PRV SR 2007 - 2013 aj Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER v platnom znení.
 

Územie podporované v rámci osi LEADER musí:

 • spĺňať minimálnu hranicu 10 000 a maximálnu 150 000 obyvateľov
 • z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (napr. väčšie mestá a ich mestské časti)
 • súvislé vidiecke územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na základe spoločného záujmu a jednotne zvolenej témy
 • územie musí mať Miestnou akčnou skupinou spracovanú integrovanú stratégiu rozvoja územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, a prípadne aktivitami a pri jej tvorbe uplatnilo princíp zdola nahor
 • predložiť všetky relevantné doklady o formovaní územia, v ktorom miestna akčná skupina pôsobí spolu so súhlasmi všetkých zahrnutých obcí
 • má zriadenú miestnu akčnú skupinu ako verejno-súkromné partnerstvo.