O nás


História MAS HNILEC

Zakladajúci členovia verejného sektora MAS HNILEC,o.z. (17 obcí gelnického okresu) spolupracovali na integrovanom rozvoji už od roku 1999, kedy vzniklo záujmové združenie obcí Mikroregión Dolný Spiš. V rámci tohto združenia boli realizované aktivity na vytváranie partnerstiev s inými regiónmi a na výmenu skúsenosti.

Vytvorenie verejno-súkromného partnerstva MAS HNILEC,o.z. prebehlo v niekoľkých etapách, nakoľko väčšina obcí a zástupcovia súkromného sektora v okrese Gelnica postupne prejavovali záujem riešiť svoje problémy spoločne. Členov partnerstva spájala nielen snaha vzájomnými inovatívnymi aktivitami, na základe spoločných plánovacích dokumentov skvalitniť život obyvateľov a návštevníkov územia, ale i množstvo spoločných problémov, ktoré sú odrazom histórie, kultúry či podobného ekonomického vývoja. Hlavným cieľom partnerstva je efektívny rozvoj územia s maximálnym využitím miestnych zdrojov.

Formovanie partnerstva bolo zavŕšené registráciou stanov MAS HNILEC,o.z. na MV SR dňa 13.3.2008 pod registračným č.: VVS/1-900/90-31613.

Zakladajúci členovia verejného sektora MAS HNILEC,o.z. (17 obcí gelnického okresu) spolupracovali na integrovanom rozvoji už od roku 1999, kedy vzniklo záujmové združenie obcí Mikroregión Dolný Spiš. V rámci tohto združenia boli realizované aktivity na vytváranie partnerstiev s inými regiónmi a na výmenu skúsenosti.

Vytvorenie verejno-súkromného partnerstva MAS HNILEC,o.z. prebehlo v niekoľkých etapách, nakoľko väčšina obcí a zástupcovia súkromného sektora v okrese Gelnica postupne prejavovali záujem riešiť svoje problémy spoločne. Členov partnerstva spájala nielen snaha vzájomnými inovatívnymi aktivitami, na základe spoločných plánovacích dokumentov skvalitniť život obyvateľov a návštevníkov územia, ale i množstvo spoločných problémov, ktoré sú odrazom histórie, kultúry či podobného ekonomického vývoja. Hlavným cieľom partnerstva je efektívny rozvoj územia s maximálnym využitím miestnych zdrojov.

Formovanie partnerstva bolo zavŕšené registráciou stanov MAS HNILEC,o.z. na MV SR dňa 13.3.2008 pod registračným č.: VVS/1-900/90-31613.

V roku 2002 bol spracovaný prvý programový dokument verejno-súkromného spoločenstva s názvom "Podrobná stratégia ekonomického rozvoja Hnileckej doliny".

V nasledovnom období, v roku 2008, bola spracovaná "Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS HNILEC", ktorá však z dôvodov formálnych nedostatkov nebola úspešná.

Od roku 2013 MAS HNILEC znova začala mobilizovať svoje sily s cieľom zostaviť novú a kvalitnejšiu stratégiu CLLD. Nasledovali stretnutia na úrovni výkonného výboru, ale aj celej členskej základne.

V roku 2016 MAS HNILEC získala podporu z Ministerstva vnútra SR, a ako medzi prvými vypracovala "Stratégiu prevencie kriminality pre územie MAS HNILEC", ktorá bola veľmi pozitívne hodnotená a taktiež bola odprezentovaná na Ministerstve vnútra SR.

Od marca 2015 sa MAS HNILEC začala aktívne venovať tvorbe stratégie CLLD. Prebehla aktualizácia stanov, členskej základne, zmena sídla MAS HNILEC,o.z., voľba nového výkonného výboru a revíznej komisie. S cieľom vypracovania kvalitnej stratégie bolo vykonané verejné obstarávanie na výber spracovateľa stratégie.


Územie MAS HNILEC

Územie MAS Hnilec je tvorené katastrami všetkých obcí okresu Gelnica, okrem obcí Richnava a Hrišovce.

Organizačná štruktúra MAS HNILEC

Výkonný výbor

Predseda : Tibor Theis

Podpredseda: Ing. Viliam Mjartan

Členovia : Ing. Igor Petrik

                     Ing. Václav Fabrici

                     Mgr. Lukáš Mackoviak

                      Roman König

                      Ing. Jana Tóthová

Revízna komisia

Predseda: Ing. Štefan Kováč

Členovia: Marian Burkuš

                    Ing. Michal Tomčík

Monitorovací výbor

Predseda: Ing. Dušan Tomaško, MBA

Členovia: JUDr. Ján Slovinský

                    Alfréd Horváth

Manažér MAS HNILEC

Ing. Bronislava Gáborová


Záujmová skupina Verejného sektora

18

Záujmová skupina občianskeho sektora

9

Záujmová skupina podnikateľského sektora

14