B2- Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

13.01.2023

VÝZVA_MAS HNILEC-B2


Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-002

Celková výška alokácie na výzvu: 110 000 EUR

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške žiadaného príspevku po každom uzavretom kole/proces schvaľovania/ nasledujúce kolo:

 • 1. hodnotiace kolo- 9.9.2019- 110 000 EUR (informácia k 15.9.2019) 
 • 2. hodnotiace kolo- 9.12.2019- 110 000  EUR (informácia k 15.12.2019)
 • 3. hodnotiace kolo- 9.3.2020- 110 000  EUR (informácia k 15.3.2020)
 • 4. hodnotiace kolo- 9.6.2020-110 000 EUR (informácia k 15.6.2020)
 • 5. hodnotiace kolo- 9.9.2020-110 000 EUR (informácia k 15.9.2020)
 • 6.hodnotiace kolo- 9.12.2020- 90 000 EUR (informácia k 15.12.2020)
 • 7. hodnotiace kolo- 9.3.2021-90 000 EUR (informácia k 15.3.2021)
 • 8. hodnotiace kolo- 9.6.2021-90 000  EUR (informácia k 15.6.2021) 
 • 9. hodnotiace kolo- 9.9.2021- 70 000 EUR (informácia k 15.12.2021) 
 • 10. hodnotiace kolo- 9.12.2021- 70 000 EUR (informácia k 21.12.2021)
 • 11. hodnotiace kolo - 9.3.2022 - 70 000 EUR (informácia k 11.4.2022)
 • 12. hodnotiace kolo - 9.6.2022 - 70 000 EUR (informácia k 15.6.2022)
 • 13. hodnotiace kolo-9.9.2022- 70 00 EUR (informácia k 9.9.2022)
 • 14. hodnotiace kolo - 9.12.2022- 70 000 EUR (informácia k 9.12.2022)


AKTUÁLNE ZNENIE VÝZVY zverejnené 11.1.2023


ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH ZNENÍ VÝZVY

Zverejnené: 11.4.2022

Informácia o aktualizácii prílohy č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr

Z dôvodu zjavnej nesprávnosti MAS aktualizovala kritérium "Prínos realizácie projektu na územie MAS" v prílohe č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr. Uvedenou zmenou nie je ovplyvnený formulár ŽoPr a jeho prílohy.


Zverejnené: 27.5.2021


Zverejnené: 19.10.2020

Odo dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. 


Zverejnené: 09.09.2019