B2- Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

13.01.2023

UZAVRETÁ VÝZVA

OZNÁMENIE o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o Príspevok s kódom IROP-CLLD-P813-512-002 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. Výzva sa plánuje uzavrieť 31.12.2023.

(zverejnené 13.12.2023)

VÝZVA_MAS HNILEC-B2


Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-002

Celková výška alokácie na výzvu: 110 000 EUR

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške žiadaného príspevku po každom uzavretom kole/proces schvaľovania/ nasledujúce kolo:

 • 1. hodnotiace kolo- 9.12.2019- 110 000 EUR (informácia k 15.9.2019) 
 • 2. hodnotiace kolo- 9.3.2020- 110 000  EUR (informácia k 15.12.2019)
 • 3. hodnotiace kolo- 9.6.2020- 110 000  EUR (informácia k 15.3.2020)
 • 4. hodnotiace kolo- 9.9.2020-110 000 EUR (informácia k 15.6.2020)
 • 5. hodnotiace kolo- 9.12.2020-110 000 EUR (informácia k 15.9.2020)
 • 6.hodnotiace kolo- 9.3.2021- 90 000 EUR (informácia k 15.12.2020)
 • 7. hodnotiace kolo- 9.6.2021-90 000 EUR (informácia k 15.3.2021)
 • 8. hodnotiace kolo- 9.9.2021-90 000  EUR (informácia k 15.6.2021) 
 • 9. hodnotiace kolo- 9.12.2021- 70 000 EUR (informácia k 15.12.2021) 
 • 10. hodnotiace kolo- 9.3.2022- 70 000 EUR (informácia k 21.12.2021)
 • 11. hodnotiace kolo - 9.6.2022 - 70 000 EUR (informácia k 11.4.2022)
 • 12. hodnotiace kolo - 9.9.2022 - 70 000 EUR (informácia k 15.6.2022)
 • 13. hodnotiace kolo-9.12.2022- 70 00 EUR (informácia k 9.9.2022)
 • 14. hodnotiace kolo - 9.3.2023- 70 000 EUR (informácia k 10.3.2023)
 • 15. hodnotiace kolo- 9.4.2023- 70 000 EUR (informácia k 10.4.2023)

  16. hodnotiace kolo- 9.5.2023- 70 000 EUR (informácia k 10.5.2023)

  17. hodnotiace kolo- 9.6.2023 - 70 000 EUR (informácia k 10.6.2023)

  18. hodnotiace kolo- 9.7.2023- 70 000 EUR (informácia k 10.7.2023)

  19. hodnotiace kolo- 9.8.2023- 70 000 EUR (informácia k 10.8.2023)

  20. hodnotiace kolo- 9.9.2023- 70 000 EUR (informácia k 10.9.2023)

  21.hodnotiace kolo- 9.10.2023- 70 000 EUR (informácia k 10.10.2023)

  22. hodnotiace kolo- 9.11.2023- 70 000 EUR (informácia k 10.11.2023)

  23. hodnotiace kolo- 9.12.2023- 70 000 EUR (informácia k  10.12.2023)

AKTUÁLNE ZNENIE VÝZVY zverejnené 2.10.2023

MAS HNILEC, o.z. dňa 2.10.2023 vykonala aktualizáciu výzvy IROP-CLLD-P813-512-002 z dôvodu schválenia zmeny Konceptu implementácie stratégie CLLD a následného podpísania Dodatku k Zmluve o príspevok s kódom IROP-Z-302051P813-511/512-28 zo dňa 28.1.2019.

Aktualizácia výzvy sa týka zvýšenia alokovaných prostriedkov na výzvu, zvýšenia maximálnej výšky NFP a posunu termínu realizácie projektov do 20.12.2023.


ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH ZNENÍ VÝZVY

zverejnené 11.1.2023

Zverejnené: 11.4.2022

Informácia o aktualizácii prílohy č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr

Z dôvodu zjavnej nesprávnosti MAS aktualizovala kritérium "Prínos realizácie projektu na územie MAS" v prílohe č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr. Uvedenou zmenou nie je ovplyvnený formulár ŽoPr a jeho prílohy.


Zverejnené: 27.5.2021


Zverejnené: 19.10.2020

Odo dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. 


Zverejnené: 09.09.2019