B3- Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

13.01.2023

UZAVRETÁ VÝZVA

OZNÁMENIE o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o Príspevok s kódom IROP-CLLD-P813-512-004 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. Výzva sa plánuje uzavrieť 31.12.2023.

(zverejnené 13.12.2023)

VÝZVA_MAS HNILEC-B3


Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-004

Celková výška alokácie na výzvu: 325 000 EUR

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške žiadaného príspevku po každom uzavretom kole/proces schvaľovania/ nasledujúce kolo:

 • 1. hodnotiace kolo- 17.9.2020- 325 000 EUR (informácia k 25.9.2020)
 • 2. hodnotiace kolo- 17.12.2020- 190 500,90 EUR  (informácia k 25.12.2020)
 • 3. hodnotiace kolo- 17.3.2021- 122 119,90 EUR  (informácia k 25.3.2021)
 • 4. hodnotiace kolo- 17.6.2021- 62 239,50 EUR  (informácia k 25.6.2021)
 • 5. hodnotiace kolo- 17.9.2021- 62 239,50 EUR  (informácia k 25.9.2021)
 • 6. hodnotiace kolo- 17.12.2021- 157 239,50 EUR  (informácia k 21.12.2021)
 • 7. hodnotiace kolo - 17.3.2022 - 92 922,60 EUR (informácia k 11.4.2022)
 • 8. hodnotiace kolo - 17.6.2022 - 59 593,30 EUR (informácia k 20.6.2022)
 • 9. hodnotiace kolo- 19.9.2022- 59 593,30 EUR (informácia k 20.9.2022)
 • 10. hodnotiace kolo- 19.12.2022- 59 593,30 EUR (informácia k 20.12.2022)
 • 11. hodnotiace kolo- 17.3.2023- 59 593,30 EUR (informácia k 20.3.2023)
 • 12. hodnotiace kolo- 17.4.2023- 59 593,30 EUR (informácia k 20.4.2023)
 • 13. hodnotiace kolo- 17.5.2023- 67 540,30 EUR (informácia k 20.5.2023)
 • 14. hodnotiace kolo- 17.6.2023- 67 540,30 EUR (informácia k 18.6.2023)
 • 15. hodnotiace kolo - 17.7.2023- 112 108,10 EUR (informácia k 18.7.2023)
 • 16. hodnotiace kolo- 17.8.2023- 112 108,10 EUR (informácia k 18.8.2023)
 • 17. hodnotiace kolo- 18.9.2023- 112 108,10 EUR (informácia k 19.9.2023)
 • 18. hodnotiace kolo- 17.10.2023- 17 108,10 EUR (informácia k 18.10.2023)
 • 19. hodnotiace kolo- 17.11.2023-  17 108,10 EUR (informácia k 18.11.2023)
 • 20. hodnotiace kolo- 17.12.2023-  112 108,10 EUR  (informácia k 18.12.2023)

AKTUÁLNA VERZIA VÝZVY 

ZVEREJNENÁ DŇA 15.9.2023

MAS HNILEC, o.z. dňa 15.9.2023 vykonala aktualizáciu výzvy IROP-CLLD-P813-512-004 z dôvodu posunu termínu realizácie projektov do 20.12.2023.ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH ZNENÍ VÝZVY

Zverejnené: 11.4.2022


Zverejnené: 11.4.2022

Informácia o aktualizácii prílohy č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr

Z dôvodu zjavnej nesprávnosti MAS aktualizovala kritérium "Prínos realizácie projektu na územie MAS" v prílohe č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr. Uvedenou zmenou nie je ovplyvnený formulár ŽoPr a jeho prílohy.


Zverejnené: 10.12.2021

MAS HNILEC, o. z. dňa 10.12.2021 vydáva aktualizáciu č. 2 výzvy na Aktivitu B3- Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb. Aktualizáciou č. 2 sa mení spôsob financovania výzvy a príloha č. 6- Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie.


Zverejnené: 27.5.2021Zverejnené: 19.10.2020

Odo dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. 


Zverejnené: 17.06.2020