Certifikačná komisia

21.11.2021

Členmi certifikačnej komisie sa môžu stať miestni výrobcovia, poskytovatelia služieb, zástupcovia MAS a jej členských organizácií, ako aj zástupcovia spolupracujúcich organizácií a ďalší odborníci z regiónu.
Komisia má ........ stálych členov a ....... externých členov - odborníkov podľa zamerania aktuálnej výzvy. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

Funkčné obdobie komisie je 2 roky a jej aktuálne zloženie je nasledovné (... stálych členov):

  • výber komisie neprebehol

Certifikačná komisia rozhoduje o pridelení regionálnej značky na základe hodnotenia produktu, výrobku alebo služby podľa kritérií pre udelenie značky.