Ako získať značku

21.11.2021

Regionálna značka RUDOHORIE-HNILEC-SĽUBICA sa prideľuje na základe nasledovných krokov:

 1. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie značky
  Koordinátor regionálneho značenia vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie značky "regionálny produkt  RUDOHORIE-HNILEC-SĽUBICA ", a to podľa potreby približne 1x ročne.
  Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky - ...............................................
 2. Predloženie žiadosti o pridelenie značky
  Záujemca o získanie značky predloží koordinátorovi žiadosť o pridelenie značky spolu so vzorkou výrobku/výrobkov alebo ho/ich vhodných spôsobom zdokumentuje. V prípade služieb, ale aj výrobkov, môže certifikačná komisia posúdiť službu alebo výrobok priamo u poskytovateľa služby, resp. výrobcu.
  Žiadosť možno predložiť pre konkrétny výrobok alebo pre jednotne definovanú skupinu výrobkov, kde všetky výrobky zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti.
 3. Posúdenie splnenia kritérií pre udelenie značky
  Certifikačná komisia posúdi všetky predložené žiadosti a rozhodne o pridelení, resp. nepridelení regionálnej značky na základe splnenia kritérií pre udelenie značky.
 4. Odovzdanie certifikátov o pridelení značky
  Koordinátor regionálneho značenia odovzdá úspešným záujemcom certifikát o pridelení značky a materiály potrebné pre používanie značky. Platnosť certifikátu je 2 roky od jeho vydania.
 5. Používanie značky
  Výrobca alebo poskytovateľ služby garantuje v dobe platnosti nepretržité plnenie kritérií pre udelenie značky.

Po udelení značky výrobca alebo poskytovateľ zabezpečí, aby bol jeho produkt označený:

 • začlenením loga značky do etikety alebo na obal výrobku
 • označením produktu alebo jeho obalu samolepkou alebo visačkou s logom značky
 • v prípade výrobkov, ktoré sa nedajú jednotlivo značiť (napr. pečivo), ako aj v prípade služieb, budú spôsob a podmienky značenia ustanovené individuálne po dohode koordinátora s výrobcom alebo poskytovateľom služby (napr. označením predajného pultu či regálu, označením prevádzky a pod.)

Koordinátor regionálneho značenia zabezpečí v rámci možností:

 • vytvorenie jednotnej marketingovej stratégie
 • prezentáciu v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
 • vytvorenie katalógu výrobkov a ďalších tlačených informačných materiálov
 • prevádzku web stránky značených produktov