Prijímatelia IROP

13.11.2021

V tomto článku nájdete súbor informácií a pokynov ako má Realizátor stratégie a neskôr Užívateľ postupovať pri plnení požiadaviek v rámci Zmluvy o príspevok. MAS zverejňuje dokument, v ktorom sa dozviete aké sú postupy a lehoty po vydaní Oznámenia o schválení ŽoPr. Ďalej MAS zverejňuje podklady pre podávanie Žiadostí o platbu, plnenie publicity a Monitorovania. 


Základné informácie po vydaní Oznámenia o schválení ŽoPr


Príručka pre Realizátora stratégie a Užívateľa


Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP


Hlásenie ukončenia realizácie projektu


Publicita projektu- Plagát , označenie výstupov projektu


Vzor Žiadosti o platbu


Monitorovacie správy


Zmenové konanie