Prijímatelia PRV

13.11.2021

V tomto článku nájdete súbor informácií a pokynov ako má Prijímateľ postupovať pri plnení požiadaviek v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP. MAS zverejňuje dokument, v ktorom sa dozviete aké sú postupy, lehoty a podklady pre podávanie Žiadostí o platbu, plnenie publicity a Monitorovania.  


PRV- Postup od vydania oznámenia


Publicita projektu


Príručka pre prijímateľa LEADER