UZAVRETÉ VÝZVY

10.01.2023

Výzva uzavretá ku dňu 10.12.2021

VÝZVA_MAS HNILEC- C1

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-005

OZNÁMENIE o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o Príspevok s kódom IROP-CLLD-P813-512-005 z dôvodu vyčerpania finančnej alokácie na výzvu. ŽoPr podaná na MAS vo výške 99,53 % alokovaných na výzvu bola schválená na MAS a tým bola vyčerpaná alokácia a zostatok na výzve neumožňuje podanie ďalších ŽoPr. Výzva sa plánuje uzavrieť 10.12.2021 (zverejnené 9.11.2021).

Celková výška alokácie na výzvu: 70 000 EUR

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške žiadaného príspevku po každom uzavretom kole/proces schvaľovania/ nasledujúce kolo :

  • 1. hodnotiace kolo- 17.9.2020- 70 000 EUR (informácia k 25.9.2020)
  • 2. hodnotiace kolo- 17.12.2020- 70 000 EUR (informácia k 25.12.2020)
  • 3. hodnotiace kolo- 17.3.2021- 70 000 EUR (informácia k 25.3.2021)
  • 4. hodnotiace kolo- 17.6.2021- 324,09 EUR- ( informácia  k 25.6.2021)- výzva bude uzavretá po kontrole IROP  
  • 5. hodnotiace kolo- 17.9.2021- 324,09 EUR- (informácia k 25.9.2021)- výzva bude uzavretá po kontrole IROP

Zverejnené: 27.5.2021

  Zverejnené: 19.10.2020

Odo dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SRVýzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. 

Zverejnené: 17.06.2020

  • Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-001

Na základe požiadavky MAS HNILEC, o.z., rozhodol riadiaci orgán o zrušení výzvy IROP-CLLD-P813-512-001 - aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.

Zverejnené: 18.04.2019